ضرورت ورود مراجع قضایی به مسئله میانکاله

آقای رئیسی مگر دستور توقف طرح پتروشیمی میانکاله را صادر نکردید؟ پس چرا متوقف نشد؟!

آقای رئیسی مگر دستور توقف طرح پتروشیمی میانکاله را صادر نکردید؟ پس چرا متوقف نشد؟!