ضرورت گفت‌وگوهای اقناعی در جامعه

انسان از دو ابزار ادراکی وعملی برخوردار است. چشم وگوش و ذهن انسان از جمله ابزار ادراکی او هستند و دست وپا از جمله ابزار عمل.

انسان از دو ابزار ادراکی وعملی برخوردار است. چشم وگوش و ذهن انسان از جمله ابزار ادراکی او هستند و دست وپا از جمله ابزار عمل.