عادی‌شدن مرگ در اثر تصادف!

تصادفاتی که هم از نظر تعداد کشته‌ها و هم مجروحین و معلولین به مراتب مرگ‌آفرین‌تر از جنگی است که کل دنیا را تکان داده است!
در حقیقت خسارت‌های ناشی از تصادف‌های رانندگی بر سلامت اجتماعی، کیفیت زیست و اقتصاد ایران مرزهای فاجعه را درنوردیده و نیاز به تعریف جدیدی از بحران فروپاشی مورد نیاز است.
هر نوع فرافکنی خودروسازان، پلیس راهور، قانونگذاران و متولیان طراحی و مرمت جاده‌های ایران در پاس دادن مسوولیت به دیگری قابل تحمل نیست. به نظرم نمایندگان مردم در صحن بهارستان پس از پایان تعطیلات نوروزی با همکاری موسسه استاندارد، معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه، پلیس راهور و کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در ایران باید یک کارگروه ویژه برای فراکافتِ این شرمساری و غم ملی تعریف کرده و نتایج علاج‌بخشی خویش را شفاف و بدون خط‌خوردگی در اختیار مردم قرار دهند.
یکی از وظایف رسانه رسمی حکومت و رکن چهارم دموکراسی شاید پیگیری جدی ابعاد گوناگون این مصیبت باشد.

تصادفاتی که هم از نظر تعداد کشته‌ها و هم مجروحین و معلولین به مراتب مرگ‌آفرین‌تر از جنگی است که کل دنیا را تکان داده است!

در حقیقت خسارت‌های ناشی از تصادف‌های رانندگی بر سلامت اجتماعی، کیفیت زیست و اقتصاد ایران مرزهای فاجعه را درنوردیده و نیاز به تعریف جدیدی از بحران فروپاشی مورد نیاز است.

هر نوع فرافکنی خودروسازان، پلیس راهور، قانونگذاران و متولیان طراحی و مرمت جاده‌های ایران در پاس دادن مسوولیت به دیگری قابل تحمل نیست. به نظرم نمایندگان مردم در صحن بهارستان پس از پایان تعطیلات نوروزی با همکاری موسسه استاندارد، معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه، پلیس راهور و کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در ایران باید یک کارگروه ویژه برای فراکافتِ این شرمساری و غم ملی تعریف کرده و نتایج علاج‌بخشی خویش را شفاف و بدون خط‌خوردگی در اختیار مردم قرار دهند.

یکی از وظایف رسانه رسمی حکومت و رکن چهارم دموکراسی شاید پیگیری جدی ابعاد گوناگون این مصیبت باشد.