عبدالمحمد آیتی و ترجمه برای خواص

عبدالمحمد آیتی زاده شهر بروجرد و همشهری عبدالحسین زرین‌کوب و سیدجعفر شهیدی‌ است.

عبدالمحمد آیتی زاده شهر بروجرد و همشهری عبدالحسین زرین‌کوب و سیدجعفر شهیدی‌ است.