عزیزی خادم،اسبی که زین کرده و دوباره مشاوره‌های اشتباه

آن روزی که سوار برسانتافه فدراسیون شد و به راننده اش گفت:«تخت گاز برو» فقط می خواست که رفته باشد.فشار زیادی رویش بود و تا امروز هم هیچ اظهار نظری نکرده است.او گذاشت تا فضا آرام شود و به قولی آب ها از آسیاب بیفتد تا با مشورت هایی که کرده است طبق برنامه پیش بیاید و شانس اش را برای نشستن دوباره روی صندلی فدراسیون فوتبال امتحان کند!
چند هفته ای هست که نزدیکان به عزیزی خادم دارند زمینه سازی می کنند برای بازگشت.در رسانه هایی که دارند خبرهایی منتشر می کنند تا اذهان را آماده کنند.آنها دلخوش به مجمع روز ۱۰ خردادماه هستند تا شاید بازی عوض شود و شاید ورق طور دیگری به زمین برگردد.نکته جالب این جاست که در این راه به هر چیزی هم چنگ می زنند.مثل شکایت عزیزی خادم از اعضای هیات رییسه.او روند برکناری و عزل خود را طبق قوانین موجود، غیرقانونی دانسته است.شکایتی که فغان پور رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال درباره اش گفته است:«شکایت عزیزی خادم از اعضای هیات رئیسه به کمیته اخلاق تا زمان برگزاری مجمع وجاهت قانونی ندارد.»
عزیزی خادم اسبش را زین کرده و این طور که به نظر می رسد همچنان از مشاورانی استفاده می ک..

آن روزی که سوار برسانتافه فدراسیون شد و به راننده اش گفت:«تخت گاز برو» فقط می خواست که رفته باشد.فشار زیادی رویش بود و تا امروز هم هیچ اظهار نظری نکرده است.او گذاشت تا فضا آرام شود و به قولی آب ها از آسیاب بیفتد تا با مشورت هایی که کرده است طبق برنامه پیش بیاید و شانس اش را برای نشستن دوباره روی صندلی فدراسیون فوتبال امتحان کند!

چند هفته ای هست که نزدیکان به عزیزی خادم دارند زمینه سازی می کنند برای بازگشت.در رسانه هایی که دارند خبرهایی منتشر می کنند تا اذهان را آماده کنند.آنها دلخوش به مجمع روز ۱۰ خردادماه هستند تا شاید بازی عوض شود و شاید ورق طور دیگری به زمین برگردد.نکته جالب این جاست که در این راه به هر چیزی هم چنگ می زنند.مثل شکایت عزیزی خادم از اعضای هیات رییسه.او روند برکناری و عزل خود را طبق قوانین موجود، غیرقانونی دانسته است.شکایتی که فغان پور رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال درباره اش گفته است:«شکایت عزیزی خادم از اعضای هیات رئیسه به کمیته اخلاق تا زمان برگزاری مجمع وجاهت قانونی ندارد.»

عزیزی خادم اسبش را زین کرده و این طور که به نظر می رسد همچنان از مشاورانی استفاده می کند که در یک سال گذشته ثابت شده مشاوران خوبی نبوده اند.این را می شود از شکایتی که کرده به خوبی فهمید.او می توانست تا روز مجمع صبر کند تا اعضای مجمع در مورد تصمیم هیات رییسه برای عزل او تصمیم گیری کنند.چرا که اساسنامه فدراسیون فوتبال این اختیار را به اعضای هیأت رئیسه داده که رئیس فدراسیون را عزل کنند. مدارک این اقدام هم باید در مجمع فدراسیون ارائه شود و رئیس معزول هم باید در مجمع از خودش دفاع کند.به همین سادگی…

۲۵۱ ۲۵۱