علوم انسانی دیجیتال در ایران

به رغم این که طرح های خوبی مطرح شده، اما هم به دلیل ضعف علمی در امر پژوهش در علوم انسانی بر اساس داده های دیجیتالی، هم مشکل فنی و برنامه نویسی و نیز عدم وجود زمینه برای استفاده از روشها در حوزه های پژوهشی، کار جدی انجام نشده است.

به رغم این که طرح های خوبی مطرح شده، اما هم به دلیل ضعف علمی در امر پژوهش در علوم انسانی بر اساس داده های دیجیتالی، هم مشکل فنی و برنامه نویسی و نیز عدم وجود زمینه برای استفاده از روشها در حوزه های پژوهشی، کار جدی انجام نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.