عملکرد دولت سیزدهم برای بازنشستگان و ایثارگران

در این یادداشت نگاهی به عملکرد دولت های قبل و همچنین عملکرد یک ساله دولت سید ابراهیم رییسی در بخش بازنشستگان و ایثارگران داشته ام.

در این یادداشت نگاهی به عملکرد دولت های قبل و همچنین عملکرد یک ساله دولت سید ابراهیم رییسی در بخش بازنشستگان و ایثارگران داشته ام.