غایبان استقلال برای بازی با پیکان مشخص شدند

بازیکنان مغضوب ساپینتو باز هم جایی در لیست استقلال نداشتند.

بازیکنان مغضوب ساپینتو باز هم جایی در لیست استقلال نداشتند.