فتوای آخوند ملا قربانعلی درباره نخستین گرامافون و مدرسه جدید

خاطره ای که در اینجا به نقل از مجله خواندنیها آمده؛ پرسش و پاسخی است که میان مدیر یکی از مدارس جدیده زنجان با مرحوم آیت الله ملاقربانعلی زنجانی (م ۱۳۲۸ق) صورت گرفته است.

خاطره ای که در اینجا به نقل از مجله خواندنیها آمده؛ پرسش و پاسخی است که میان مدیر یکی از مدارس جدیده زنجان با مرحوم آیت الله ملاقربانعلی زنجانی (م ۱۳۲۸ق) صورت گرفته است.