فراتر از خانواده، تجربه کردن ملت

شما هیچ وقت به مشارکت در کارزارها برای مخالفت با مسأله‌هایی نظیر طرح صیانت، نه به پتروشیمی میانکاله یا موافقت با رفتن زنان به ورزشگاه یا هر کارزار دیگری که خودتان آن‌را مهم می‌دانید و اثراتش فکر کرده‌اید؟

شما هیچ وقت به مشارکت در کارزارها برای مخالفت با مسأله‌هایی نظیر طرح صیانت، نه به پتروشیمی میانکاله یا موافقت با رفتن زنان به ورزشگاه یا هر کارزار دیگری که خودتان آن‌را مهم می‌دانید و اثراتش فکر کرده‌اید؟