فرهنگ حکمرانی؛ از «دست‌گیری» تا «دستگیری»

یکی از وظایف اصلی دولت‌ها، ایجاد رفاه و توسعه، حل مشکلات مردم، و “دست‌گیری” از ملتی است که به نام آنان حکم‌رانی می‌کنند

یکی از وظایف اصلی دولت‌ها، ایجاد رفاه و توسعه، حل مشکلات مردم، و "دست‌گیری" از ملتی است که به نام آنان حکم‌رانی می‌کنند