فرهنگ نقادی، قبح‌زدایی از اعتراف به اشتباه و وابسته نبودن متولیان دین به قدرت

بزرگترین مشکل امروز جامعه را جهل عمومی است. برای اصلاح جامعه، باید به اشتباهات اعتراف و آنها را جبران کنیم.

بزرگترین مشکل امروز جامعه را جهل عمومی است. برای اصلاح جامعه، باید به اشتباهات اعتراف و آنها را جبران کنیم.