فلسفه شادی و غم

شادی و غم . همزاد و همراه انسان بوده و هست و خواهد بود.انسان در برخورد با حوادث و اتفاقات و اخبار و یادکرد وقایع و خاطرات گذشته شاد یا غمگین می شود.

شادی و غم . همزاد و همراه انسان بوده و هست و خواهد بود.انسان در برخورد با حوادث و اتفاقات و اخبار و یادکرد وقایع و خاطرات گذشته شاد یا غمگین می شود.