فوتبال ایران؛ رویاپردازی شرقی

شماری از مفسران ورزشی، گروه ایران در جام جهانی فوتبال را، گروه مرگ نام نهاده اند اما در داخل کشور، برخی صحبت از صعود راحت تیم ملی کشورمان به مرحله بعد می کنند ، براستی چرا؟

شماری از مفسران ورزشی، گروه ایران در جام جهانی فوتبال را، گروه مرگ نام نهاده اند اما در داخل کشور، برخی صحبت از صعود راحت تیم ملی کشورمان به مرحله بعد می کنند ، براستی چرا؟