فوت مهسا امینی و چند حرف حساب

به دنبال فوت مهسا امینی که به دنبال جلب او برای ارشاد شدن جهت رعایت حجاب، اتفاق افتاد موجی از واکنش‌های مختلف در میان مردم و خواص جامعه، در رسانه‌ها به ویژه فضای مجازی به وجود آمد و به طور طبیعی جریانات معاند هم از آن سوء استفاده کرده و موج سواری می‌کنند.

به دنبال فوت مهسا امینی که به دنبال جلب او برای ارشاد شدن جهت رعایت حجاب، اتفاق افتاد موجی از واکنش‌های مختلف در میان مردم و خواص جامعه، در رسانه‌ها به ویژه فضای مجازی به وجود آمد و به طور طبیعی جریانات معاند هم از آن سوء استفاده کرده و موج سواری می‌کنند.