قانون اساسی و حق دسترسی آزاد به رسانه ها و برگزاری تجمع برای ملت

پیرو گفتگوی اخیر رئیس جمهور با صدا وسیما پیرامون احترام به حقوق و آزادی های سیاسی ملت در دسترسی به اطلاعات و رسانه ها واختیار شهروندان در طرح نقد و اعتراض بر عملکرد حاکمیت،لازم است از حیث یادآوری و تایید ضرورت توجه به این حقوق برخی اصول قانون اساسی و مقدمه ی این قانون مرور می شود.

پیرو گفتگوی اخیر رئیس جمهور با صدا وسیما پیرامون احترام به حقوق و آزادی های سیاسی ملت در دسترسی به اطلاعات و رسانه ها واختیار شهروندان در طرح نقد و اعتراض بر عملکرد حاکمیت،لازم است از حیث یادآوری و تایید ضرورت توجه به این حقوق برخی اصول قانون اساسی و مقدمه ی این قانون مرور می شود.