قدرت “تریبون” در چالش منطق حقیقت!

قدرت تریبون –نه تریبون قدرت- یکی از عناصری است که خطیب را به “هرچه گویی” می کشاند، هر چند در تعارض با منطق انسانی باشد.

قدرت تریبون –نه تریبون قدرت- یکی از عناصری است که خطیب را به "هرچه گویی" می کشاند، هر چند در تعارض با منطق انسانی باشد.