قرآن، کتابی برای دنیاست یا آخرت؟ 

آنچه می توان بر آن تاکید داشت این پرسش است که آیا قرآن کتابی برای دنیا است یا برای آخرت؟ یا کتابی هم برای دنیا و هم برای آخرت؟ یا کتابی برای دنیا جهت وصول به آخرت؟
به نظر می رسد مفسران ما بیشتر تاکید را بر آخرت گذاشته اند و لذا بهره وری از آن را در دنیا به حد اقل رسانده اند.
اگر آیات قرآن بررسی شود عمدتا ناظر به این دنیاست:
قصه ها مربوط به این دنیاست
احکام مربوط به این دنیاست
تبشیر و انذار مربوط به این دنیاست
اخلاقیات قرآن برای این دنیاست
بیان قدرت خدا در آفرینش مربوط به این دنیاست
و تمثیل نعمات و مجازات اخروی هم برای انسانهای این دنیاست.
بنابراین آنچه در قرآن مربوط به آخرت است باید قرینه قطعی داشته باشد.

آنچه می توان بر آن تاکید داشت این پرسش است که آیا قرآن کتابی برای دنیا است یا برای آخرت؟ یا کتابی هم برای دنیا و هم برای آخرت؟ یا کتابی برای دنیا جهت وصول به آخرت؟
به نظر می رسد مفسران ما بیشتر تاکید را بر آخرت گذاشته اند و لذا بهره وری از آن را در دنیا به حد اقل رسانده اند.

اگر آیات قرآن بررسی شود عمدتا ناظر به این دنیاست:
قصه ها مربوط به این دنیاست
احکام مربوط به این دنیاست
تبشیر و انذار مربوط به این دنیاست
اخلاقیات قرآن برای این دنیاست
بیان قدرت خدا در آفرینش مربوط به این دنیاست
و تمثیل نعمات و مجازات اخروی هم برای انسانهای این دنیاست.

بنابراین آنچه در قرآن مربوط به آخرت است باید قرینه قطعی داشته باشد.