قصه‌ی پرغصه‌ی امیرحسین‌خادمی

در بداقبالی امیرحسین خادمی همین بس که خبر مرگ و تجاوز به وی در هیاهوی خبری این روزها مغفول ماند،

در بداقبالی امیرحسین خادمی همین بس که خبر مرگ و تجاوز به وی در هیاهوی خبری این روزها مغفول ماند،