قلعه تاریخی دولت آباد دامغان رو به ویرانی است

گفته می شود این قلعه مربوط به اواخر دوره صفوی و متعلق به حاکم منطقه قومس شامل شهرهای گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود بوده است. با دیدن این قلعه تاریخی و زیبا که در حال فرسایش و تخریب است، آه از نهاد هر بازدیدکننده ای بلند میشود.
شکی ندارم اگر چنین بنای تاریخی ای در برخی کشورهای اروپایی یا حتی آسیایی بود، آن را مانند کتب خطی در محفظه ای شیشه ای قرار می دادند تا کمترین آسیبی نبیند.
گردش من یادآور قصه پر غصه ناکارآمدی در جای جای این مملکت از جمله در ارتباط با صنعت بسیار مهم و سودآور توریسم بود که می توانست میلیاردها دلار درآمد برای دولت و ملت داشته باشد اما مانند بسیاری از امور دیگر گرفتار راهبرد انقلابی گری و قشری گری مهلک شده و دغدغه های اساسی نظام برای فتح منطقه و اصلاح جهان و زمینه سازی برای ظهور و عبور از پیچ تاریخی! مانع از توجه لازم به آن شده است. دریغ و هر دم هزار دریغ!

گفته می شود این قلعه مربوط به اواخر دوره صفوی و متعلق به حاکم منطقه قومس شامل شهرهای گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود بوده است. با دیدن این قلعه تاریخی و زیبا که در حال فرسایش و تخریب است، آه از نهاد هر بازدیدکننده ای بلند میشود.
شکی ندارم اگر چنین بنای تاریخی ای در برخی کشورهای اروپایی یا حتی آسیایی بود، آن را مانند کتب خطی در محفظه ای شیشه ای قرار می دادند تا کمترین آسیبی نبیند.

گردش من یادآور قصه پر غصه ناکارآمدی در جای جای این مملکت از جمله در ارتباط با صنعت بسیار مهم و سودآور توریسم بود که می توانست میلیاردها دلار درآمد برای دولت و ملت داشته باشد اما مانند بسیاری از امور دیگر گرفتار راهبرد انقلابی گری و قشری گری مهلک شده و دغدغه های اساسی نظام برای فتح منطقه و اصلاح جهان و زمینه سازی برای ظهور و عبور از پیچ تاریخی! مانع از توجه لازم به آن شده است. دریغ و هر دم هزار دریغ!

قلعه تاریخی دولت آباد دامغان رو به ویرانی است

قلعه تاریخی دولت آباد دامغان رو به ویرانی است

قلعه تاریخی دولت آباد دامغان رو به ویرانی است