قهرمان صلح

قهرمان فقط کسی نیست که در میدان جنگ بر دیگری پیروز می شود بلکه قهرمان آن کسی باشد که بتواند با یک سیاستی یا جلوی جنگ را بگیرد یا اصلاً جنگ شروع نشود یا بعد از شروع شدن، جنگ را خاموش کند.

قهرمان فقط کسی نیست که در میدان جنگ بر دیگری پیروز می شود بلکه قهرمان آن کسی باشد که بتواند با یک سیاستی یا جلوی جنگ را بگیرد یا اصلاً جنگ شروع نشود یا بعد از شروع شدن، جنگ را خاموش کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.