مجتبی مینوی و شاهنامه‌پژوهی

همیشه نوشتن درباره کسانی همچون دهخدا، بهار،فروغی، قزوینی، همایی، فروزانفر، نفیسی و مینوی هم دشوار است هم شیرین.

همیشه نوشتن درباره کسانی همچون دهخدا، بهار،فروغی، قزوینی، همایی، فروزانفر، نفیسی و مینوی هم دشوار است هم شیرین.