مدرسه حقوق و علوم سیاسی چگونه تاسیس شد؟

در بهمن ماه ۱۳۰۵ سیدمحمد تدین که قریب یکسال ریاست مجلس شورای ملی را عهده دار بود در ترمیم کابینه مستوفی الممالک به وزارت فرهنگ منصوب شد. تدین بلافاصله یک سلسله اقداماتی را در وزارت معارف به عمل آورد. از جمله طبق تصویبنامه هیئت وزیران مدرسه حقوق از وزارت عدلیه و مدرسه علوم سیاسی از وزارت امور خارجه منفک، ضمیمه وزارت معرف شدند و پس از ادغام در یکدیگر تشکیل مدرسه علوم عالی حقوق و علوم سیاسی را دادند.

در بهمن ماه ۱۳۰۵ سیدمحمد تدین که قریب یکسال ریاست مجلس شورای ملی را عهده دار بود در ترمیم کابینه مستوفی الممالک به وزارت فرهنگ منصوب شد. تدین بلافاصله یک سلسله اقداماتی را در وزارت معارف به عمل آورد. از جمله طبق تصویبنامه هیئت وزیران مدرسه حقوق از وزارت عدلیه و مدرسه علوم سیاسی از وزارت امور خارجه منفک، ضمیمه وزارت معرف شدند و پس از ادغام در یکدیگر تشکیل مدرسه علوم عالی حقوق و علوم سیاسی را دادند.