مدرسه عالی حقوق ایران چگونه تاسیس شد؟

میرزاحسن خان مشیرالدوله در کابینه‌های مشیرالسلطنه و ناصرالملک و سپهدار تنکابنی و صمصام السلطنه چند بار به وزارت عدلیه منصوب شد.

میرزاحسن خان مشیرالدوله در کابینه‌های مشیرالسلطنه و ناصرالملک و سپهدار تنکابنی و صمصام السلطنه چند بار به وزارت عدلیه منصوب شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.