مدیران خوب چه نوع مدیرانی‌اند؟

در کشور عزیز ما ساز و کار انتخاب سالاران شایسته برای مدیریت به شکل شایسته سالاری است و روند و فرآیندش هم کاملا مشخص و به شکل و شرح زیر است:

در کشور عزیز ما ساز و کار انتخاب سالاران شایسته برای مدیریت به شکل شایسته سالاری است و روند و فرآیندش هم کاملا مشخص و به شکل و شرح زیر است: