مدیریت بحران مسمومیت شیمیایی مدارس 

در شرایط فعلی با توجه به گستردگی مسمومیت ها و طیف وسیع مواد مورد استفاده و عدم قطعیت ها در مورد آنها و همچنین پراکندگی جغرافیایی آن توصیه جدی می نمایم مفعول این رخداد را از جمله فعلا حذف نماییم یعنی “دانش آموزان” تا سر فرصت فاعل این اقدامات شناسایی شوند ! با توجه به آخر سال بودن این ایام و تعطیلات نوروز پیش رو، زمان مناسب برای شناسایی دلایل و عوامل ایجاد این بحران میسر خواهد بود.
بنده با سی و اندی سال تجربه در بحران ها، مهمترین عامل را در مدیریت بحران ها بطور عام حذف آسیب پذیری ها می دانم و در این مورد ضعیف ترین لینک یا بند این داستان غم انگیز که امکان آسیب دیدن را دارند همان شاگردان و جو روانی آن می دانم.
توصیه می کنم بقیه سال جاری بصورت مجازی مدارس ادامه و دنبال شود تا عوامل این موضوع شناسایی شوند. بنده در دوران کرونا حداقل ٦ مقاله در رد کلاسهای مجازی نوشتم ولیکن هر بحرانی روش خاص خود را برای کنترل و مدیریت لازم دارد. در ضمن باید دانست که ماده شیمیایی هر چه که هست توسط عاملی درونی به محیط داخل انتقال داده می شود، حقیقتا تا حدودی هم حیرانم که چگونه یک ماده سمی یا یک ایجنت شیمیایی ..

در شرایط فعلی با توجه به گستردگی مسمومیت ها و طیف وسیع مواد مورد استفاده و عدم قطعیت ها در مورد آنها و همچنین پراکندگی جغرافیایی آن توصیه جدی می نمایم مفعول این رخداد را از جمله فعلا حذف نماییم یعنی "دانش آموزان" تا سر فرصت فاعل این اقدامات شناسایی شوند ! با توجه به آخر سال بودن این ایام و تعطیلات نوروز پیش رو، زمان مناسب برای شناسایی دلایل و عوامل ایجاد این بحران میسر خواهد بود.

بنده با سی و اندی سال تجربه در بحران ها، مهمترین عامل را در مدیریت بحران ها بطور عام حذف آسیب پذیری ها می دانم و در این مورد ضعیف ترین لینک یا بند این داستان غم انگیز که امکان آسیب دیدن را دارند همان شاگردان و جو روانی آن می دانم.

توصیه می کنم بقیه سال جاری بصورت مجازی مدارس ادامه و دنبال شود تا عوامل این موضوع شناسایی شوند. بنده در دوران کرونا حداقل ٦ مقاله در رد کلاسهای مجازی نوشتم ولیکن هر بحرانی روش خاص خود را برای کنترل و مدیریت لازم دارد. در ضمن باید دانست که ماده شیمیایی هر چه که هست توسط عاملی درونی به محیط داخل انتقال داده می شود، حقیقتا تا حدودی هم حیرانم که چگونه یک ماده سمی یا یک ایجنت شیمیایی در یک محیط محصور از یک درب ورودی وارد و ایجاد مسمومیت و رد یابی نمی شود ؟ سر نخ را باید در آنجا دنبال کرد! آنهم نه در مصدومین بلکه در افرادی که مسموم نیستند !

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه