مذاکره بدون انسداد

گفت‌وگوهای ایران با کشورهای ۱+۴ و امریکا، همچنان ادامه دارد و هنوز چشم‌اندازی از توافق برجامی نمایان نشده است.

گفت‌وگوهای ایران با کشورهای ۱+۴ و امریکا، همچنان ادامه دارد و هنوز چشم‌اندازی از توافق برجامی نمایان نشده است.