مردان عاشق

از دیدگاه زیست شناسی زن بودن و یا مرد بودن هیچ ارجعیت و یا خسرانی به حساب نمی شود. این جدایی در تکامل ترفندی برای سازگاری بیشتر و افزایش شانس بقا، تولید مثل و تنوع بوده است.
عشق قوی ترین آهن ربای خلقت است که تلاش می کند این دو نیمه جدا را به هم نزدیک کند. علیرغم انکه فیلسوفان و دانشمندان سعی کرده اند عشق را توصیف کنند، ولی ابعاد آن هنوز به درستی شناخته نشده است. بعضی عشق را صرفا یک فعل و انفعال شیمیایی در مغز و گروهی هم برای آن ارزشی ماورا زمینی قائلند. عشق هر چه باشد، سه کارکرد مشخص دارد: نخست ابزاری برای تکثیر گونه، دوم لذت و سوم شکل گیری زندگی جمعی.
من معتقدم که نیروی جنسی – که مهمترین عامل شکل گیری عشق است – مهمترین عامل تکامل گونه انسان نیز بوده است. انسان ها برای عشق هر کاری می کنند. مردان عاشق تر از زن ها هستند در بعد جفت یابی، و زنان عاشق تر از مردان هستند در بعد عشق به فرزند. به همین دلیل است که مردان برای رسیدن به عشق بیش از هر عاملی، جذب زیبایی زن و زنان برای رسیدن به عشق، بیش از هر عاملی جذب توانایی مرد می شوند.
اگر بخواهم از دیدگاه زیست شناسی تفاوتی بین انسان و دیگر ..

از دیدگاه زیست شناسی زن بودن و یا مرد بودن هیچ ارجعیت و یا خسرانی به حساب نمی شود. این جدایی در تکامل ترفندی برای سازگاری بیشتر و افزایش شانس بقا، تولید مثل و تنوع بوده است.

عشق قوی ترین آهن ربای خلقت است که تلاش می کند این دو نیمه جدا را به هم نزدیک کند. علیرغم انکه فیلسوفان و دانشمندان سعی کرده اند عشق را توصیف کنند، ولی ابعاد آن هنوز به درستی شناخته نشده است. بعضی عشق را صرفا یک فعل و انفعال شیمیایی در مغز و گروهی هم برای آن ارزشی ماورا زمینی قائلند. عشق هر چه باشد، سه کارکرد مشخص دارد: نخست ابزاری برای تکثیر گونه، دوم لذت و سوم شکل گیری زندگی جمعی.

من معتقدم که نیروی جنسی – که مهمترین عامل شکل گیری عشق است – مهمترین عامل تکامل گونه انسان نیز بوده است. انسان ها برای عشق هر کاری می کنند. مردان عاشق تر از زن ها هستند در بعد جفت یابی، و زنان عاشق تر از مردان هستند در بعد عشق به فرزند. به همین دلیل است که مردان برای رسیدن به عشق بیش از هر عاملی، جذب زیبایی زن و زنان برای رسیدن به عشق، بیش از هر عاملی جذب توانایی مرد می شوند.

اگر بخواهم از دیدگاه زیست شناسی تفاوتی بین انسان و دیگر پستانداران بگویم که عامل اصلی پیشرفت او بوده است، قدرت بالای نیروی جنسی در انسان یکی از این عوامل است. ما مردها برای آنکه توانایی خودمان را به زنها نشان دهیم، هر کاری می کنیم، قهرمان می شویم، دانشمند می شویم، جنگجو می شویم، پولوار می شویم و غیره. زنها برای آنکه ما را تحت تاثیر قرار دهند چه با آرایش و چه با انتخاب طبیعی همیشه خوشگل تر از مردها هستند. البته با تغییر و رشد جذابیت، ابعاد کم شناخته شده هوش زن ها خط بطلانی بر ارجعیت جنسی کشیده است.

عشق و مردانگی هر دو بسیار قشنگ اند. وجه مشترک هر دو انرژی فوق العاده آنهاست. انرژی بی پایانی که به عاشق قدرت می دهد برای معشوقش هر کاری بکند، به مرد هم قدرت می دهد که از همه ارزش های زندگی مادی بگذرد تا انسانی ترین و اخلاقی ترین ارزش ها را بیافریند.

بیاییم پیوستگی روز عشاق و روز مرد را به فال نیک بگیریم و در این پنچ هفته آخر قرن چهاردهم، خود را برای زندگی شاد و پر از انرژی، آمیخته با ارزش های اخلاقی و شرافتمندانه، برای جهانی بدون خشونت در قرن بعد آماده کنیم. خاورمیانه به عاشق مردانی نیاز دارد که برای حفظ عشق خود گل به دست می گیرند و برای نشان دادن مردانگی خود به جای دست بر پنجه و ماشه کشیدن، کار می کنند و شعرهای عاشقانه می گویند.