مردم، زندگی می خواهند، لطفا برجام را امضا کنید! 

امام حسن ع پس از مدت اندکی حکمرانی، آماده شد تا در برابر معاویه صف آرایی کند اما در یک ارزیابی دریافت که اکثریت مردم خواهان مقاومت و جنگ با معاویه نیستند.
امام کمترین تلاشی را برای وادار کردن آنها به جنگ نکرد و دست به یک رفراندوم و نظر خواهی در میان مردم زد.
امام حسن خطاب به مردم اعلام کرد:
«اگر آماده نبردید، صلح را رد کنیم و با تکیه بر شمشیرمان کار او را به خدا واگذاریم؛ اما اگر ماندن و زندگی را دوست دارید، صلح او را بپذیریم و برای شما تأمین بگیریم».
در این هنگام مردم از هر سوی مسجد به فریاد در آمدند و با ندای «البقیه، البقیه» (ماندن، ماندن) صلح را خواستار شدند و امام قرارداد صلح با معاویه را امضا کرد. (نزهة الناظر، ج ١ ص ٧٧)
خبرها مجددا حکایت از توقف مذاکرات برجامی دارد و احتمالا جمهوری اسلامی دوباره از تریبونهایش استدلال همیشگی ایدئولوژیکش را مبنی بر این که ما مکلف به مقاومت در برابر دشمن هستیم و نمی توانیم ننگ ذلت و سازش را بپذیریم و هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومت است، تکرار خواهد کرد.
اکنون با توجه به مقدمه تاریخی فوق الذکر باید به جمهوری اسلامی گفت فرض می کنیم که شما نظام..

امام حسن ع پس از مدت اندکی حکمرانی، آماده شد تا در برابر معاویه صف آرایی کند اما در یک ارزیابی دریافت که اکثریت مردم خواهان مقاومت و جنگ با معاویه نیستند.
امام کمترین تلاشی را برای وادار کردن آنها به جنگ نکرد و دست به یک رفراندوم و نظر خواهی در میان مردم زد.
امام حسن خطاب به مردم اعلام کرد:

«اگر آماده نبردید، صلح را رد کنیم و با تکیه بر شمشیرمان کار او را به خدا واگذاریم؛ اما اگر ماندن و زندگی را دوست دارید، صلح او را بپذیریم و برای شما تأمین بگیریم».
در این هنگام مردم از هر سوی مسجد به فریاد در آمدند و با ندای «البقیه، البقیه» (ماندن، ماندن) صلح را خواستار شدند و امام قرارداد صلح با معاویه را امضا کرد. (نزهة الناظر، ج ١ ص ٧٧)

خبرها مجددا حکایت از توقف مذاکرات برجامی دارد و احتمالا جمهوری اسلامی دوباره از تریبونهایش استدلال همیشگی ایدئولوژیکش را مبنی بر این که ما مکلف به مقاومت در برابر دشمن هستیم و نمی توانیم ننگ ذلت و سازش را بپذیریم و هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومت است، تکرار خواهد کرد.

اکنون با توجه به مقدمه تاریخی فوق الذکر باید به جمهوری اسلامی گفت فرض می کنیم که شما نظام حق و امامت، و غرب و آمریکا هم دشمن و معاویه هستند، اما شما مجاز نیستید بدون جلب رضایت اکثریت مردم، مقاومت را بر آنها تحمیل کنید و تن به سازش در برابر غرب ندهید.

همه شواهد و برآوردها حکایت از این دارد که اکثریت ملت ایران خواستار بقا و زندگی هستند و مایل به فنا شدن و عقب ماندن از قافله پیشرفت و توسعه نیستند و بر این اساس به حکم موازین دینی نمی توان مقاومت را بر آنها تحمیل کرد.

خداوند در قران بارها پیامبرش را از تحمیل دین و احکام دینی و به زور بردن مردم به بهشت نهی کرده و امام حسن ع دقیقا به دلیل همین اصل دینی و قرانی، جنگ را بر مردمش تحمیل نکرد و در یک اقدام دموکراتیک و مردم سالارانه به صلح با معاویه تن در داد و پای همه نتایج آن ایستاد و سرزنش عناصر تندروی زمانه خودش را نیز به جان خرید.

آقایان جمهوری اسلامی! به حکم قران و سیره اهل بیت(ع) و قانون اساسی، حق ندارید توافق برجام را نپذیرید و مقاومت و تحریم و فنا و فقر و فلاکت را بر مردم تحمیل کنید، مگر آن که دست به انجام یک رفراندوم برای انتخاب یکی از دو گزینه "مقاومت و تحریم" و یا "صلح و زندگی" بزنید و اگر اکثریت ملت خواهان مقاومت بودند، آنگاه با همه توان و نیرویتان بر تنور مقاومت بدمید و حاکمیت را بیش از این جهادی و نظامی کنید و به زعم خود به رسالت تاریخی تان برای فتح منطقه و اصلاح جهان ادامه بدهید!