مصاحبه با پیروانی به چه درد رسانه‌ها می‌خورد؟

این نظر من است؛شاید اگر دیروز در ورزشگاه بودم هرگز سراغ افشین پیروانی برای انجام مصاحبه نمی رفتم.اصلا چرا باید یک سرپرست پس از بازی بیاید و درباره مسائل فنی بازی حرف بزند؟چرا باید همکاران من دوره اش کنند،به او پر و بال بدهند و ازش بخواهند درباره بازی حرف بزند؟ بدون تعارف پیروانی فقط سرپرست است و وظایف اش کاملا مشخص؛حالا اینکه از او خواسته شده درباره بازی حرف بزند و ایشان هم کنایه ای به تیم رقیب زده است دیگر نوبر است.
افشین پیروانی نمی خواسته حرف بزند اما از فرصت استفاده کرده و یک تیری به سمت اردوگاه رقیب پرتاب کرده و از امتیاز معیشتی گفته.بیانی در حد کری های هواداری که پر است در فضای مجازی.این جمله را بخوانید:« هر وقت به ما امتیاز معیشتی دادند مصاحبه می‌کنم.»آدم می ماند چه بگوید؟اصلا مصاحبه شما به چه درد خیلی از رسانه ها می خورد؟الان که گفت و گو نکردید چه اتفاقی افتاد غیر از نیش و کنایه به رقیب با کلید واژه معیشتی؟ انتهایش اگر مصاحبه می کردید چه می شد؟چه چیزی می خواستید بگویید؟اینترنت و فضای مجازی هست و جستجوی ساده ای می تواند تمام مصاحبه های شما را برخط کند.چند تا از این مصاحبه ها در..

این نظر من است؛شاید اگر دیروز در ورزشگاه بودم هرگز سراغ افشین پیروانی برای انجام مصاحبه نمی رفتم.اصلا چرا باید یک سرپرست پس از بازی بیاید و درباره مسائل فنی بازی حرف بزند؟چرا باید همکاران من دوره اش کنند،به او پر و بال بدهند و ازش بخواهند درباره بازی حرف بزند؟ بدون تعارف پیروانی فقط سرپرست است و وظایف اش کاملا مشخص؛حالا اینکه از او خواسته شده درباره بازی حرف بزند و ایشان هم کنایه ای به تیم رقیب زده است دیگر نوبر است.

افشین پیروانی نمی خواسته حرف بزند اما از فرصت استفاده کرده و یک تیری به سمت اردوگاه رقیب پرتاب کرده و از امتیاز معیشتی گفته.بیانی در حد کری های هواداری که پر است در فضای مجازی.این جمله را بخوانید:« هر وقت به ما امتیاز معیشتی دادند مصاحبه می‌کنم.»آدم می ماند چه بگوید؟اصلا مصاحبه شما به چه درد خیلی از رسانه ها می خورد؟الان که گفت و گو نکردید چه اتفاقی افتاد غیر از نیش و کنایه به رقیب با کلید واژه معیشتی؟ انتهایش اگر مصاحبه می کردید چه می شد؟چه چیزی می خواستید بگویید؟اینترنت و فضای مجازی هست و جستجوی ساده ای می تواند تمام مصاحبه های شما را برخط کند.چند تا از این مصاحبه ها در جهت کمک به تیم بوده و چند تا از آنها کری و حاشیه؟قضاوت نه با من نه با شما.خود مردم و هواداران جستسجو کنند چیزهای زیادی دستگیرشان می شود.

۲۵۱۲۵۱