من؛ بی تو همه دردم آقا جان

مدتی است که ساعت زندگی من خواب است.

مدتی است که ساعت زندگی من خواب است.