منطقه ای مهم از نظر لرزه خیزی پیرامون دریاچه ارومیه

در ساعت ۳:۵۱ بامداد ۱۳ مهر ۱۴۰۱ زمین لرزه با بزرگای ۵.۶ در ۷ کیلومتری جنوب شرق خوی، آذربایجان شرقی رخ داد. ارزیابی اولیه این زلزله را کم ژرفا – با ژرفای حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر – و سازوکاری امتداد لغر نشان می دهد. با توجه به روند گسل سیه چشمه-خوی که شمالغربی – جنوب شرقی (که در ادامه روند سامانه گسله شمال تبریز قرار گرفته)، به نظر می رسد که همین گسل با جنبشی امتداد لغز راستگرد و مولفه کوچکتر فشاری، مسبب رخداد زلزله بامداد ۱۳ مهر ۱۴۰۱ بوده است

در ساعت ۳:۵۱ بامداد ۱۳ مهر ۱۴۰۱ زمین لرزه با بزرگای ۵.۶ در ۷ کیلومتری جنوب شرق خوی، آذربایجان شرقی رخ داد. ارزیابی اولیه این زلزله را کم ژرفا – با ژرفای حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر – و سازوکاری امتداد لغر نشان می دهد. با توجه به روند گسل سیه چشمه-خوی که شمالغربی – جنوب شرقی (که در ادامه روند سامانه گسله شمال تبریز قرار گرفته)، به نظر می رسد که همین گسل با جنبشی امتداد لغز راستگرد و مولفه کوچکتر فشاری، مسبب رخداد زلزله بامداد ۱۳ مهر ۱۴۰۱ بوده است