منه کاندید را هم دریابید !

تصور می کنم تمرین این نوع دمکراسی عملا با روح و فلسفه آزادی انتخابات و خود انتخاب در تضاد باشد. یا اینکه که اول لیست باشد یا آخر لیست !؟
چگونه انتظار داریم چنین افراد طبقه بندی شده ایی، شجاعت طرح مسائل مهم را در مجلس داشته باشند ؟
تصور می کنم حتی رای آوردن در قالب لیست ها باعث سرافکندگی نامزد و بدتر از همه تاثیر سوء بر عملکرد شخص داشته باشد.
امیدوارم هر چه زودتر بساط بی احترامی به ملت و خط دادن به انها که به چه کسی رای و به چه کسی رای ندهید چون شما نمی فهمید ؟ ! برچیده شود.
در عین حال خواستم عرض کنم من هم کاندیدم ولی نه در ظرف لیستی ! البته خود خواسته ! بهترین تبلیغ برای یک شخص، عملکرد او در طی دوران است. و برای بنده همین سایت خبرانلاین به ادرس:
https://www.khabaronline.ir/tag/فریبرز+ناطقی+الهی
زمانی که همه سکوت می کردند ما می نوشتیم و حل مشکلات را درخواست می کردیم.

* استاد نمونه کشور

تصور می کنم تمرین این نوع دمکراسی عملا با روح و فلسفه آزادی انتخابات و خود انتخاب در تضاد باشد. یا اینکه که اول لیست باشد یا آخر لیست !؟

چگونه انتظار داریم چنین افراد طبقه بندی شده ایی، شجاعت طرح مسائل مهم را در مجلس داشته باشند ؟

تصور می کنم حتی رای آوردن در قالب لیست ها باعث سرافکندگی نامزد و بدتر از همه تاثیر سوء بر عملکرد شخص داشته باشد.

امیدوارم هر چه زودتر بساط بی احترامی به ملت و خط دادن به انها که به چه کسی رای و به چه کسی رای ندهید چون شما نمی فهمید ؟ ! برچیده شود.

در عین حال خواستم عرض کنم من هم کاندیدم ولی نه در ظرف لیستی ! البته خود خواسته ! بهترین تبلیغ برای یک شخص، عملکرد او در طی دوران است. و برای بنده همین سایت خبرانلاین به ادرس:

https://www.khabaronline.ir/tag/فریبرز+ناطقی+الهی

زمانی که همه سکوت می کردند ما می نوشتیم و حل مشکلات را درخواست می کردیم.

* استاد نمونه کشور