مهندسی ژنتیک غذا برای جهانی گرسنه:تغییری سیاسی، اقتصادی

انتشارات روتلج درسال ۲۰۱۷ کتابی تحت عنوان راهنمای اقتصاد سیاسی علم با ویراستاری تعدادی از نویسندگان منتشر کرد.کتاب حاوی ۴۵۱ صفحه و از ۵ بخش تشکیل شده که ۳۲ مقاله دارد که مباحث آن درباره زیربنای اقتصاد سیاسی علم است

انتشارات روتلج درسال ۲۰۱۷ کتابی تحت عنوان راهنمای اقتصاد سیاسی علم با ویراستاری تعدادی از نویسندگان منتشر کرد.کتاب حاوی ۴۵۱ صفحه و از ۵ بخش تشکیل شده که ۳۲ مقاله دارد که مباحث آن درباره زیربنای اقتصاد سیاسی علم است