موضوع قاچاق جنسی زنان و رسانه ملی

در قانون کشور ما نیز مانند اکثر کشورهای دنیا قاچاق انسان جرم انگاشته شده است. قاچاق انسان را قانونگزار این گونه تعریف می کند: خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده ازقدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء وجوارح، بردگی و ازدواج .

در قانون کشور ما نیز مانند اکثر کشورهای دنیا قاچاق انسان جرم انگاشته شده است. قاچاق انسان را قانونگزار این گونه تعریف می کند: خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده ازقدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء وجوارح، بردگی و ازدواج .