مُبالغه هم می کنید، درست مُبالغه کنید!

سال هاست متاسفانه برای بزرگنمایی برخی مطالب بخصوص وقتی سودی در آن ها برای گروه خاصی دیده می شود با کلمات نادرست غلو می شود، خواستم عرض کنم حداقل با کلمات صحیح غلو کنید!

سال هاست متاسفانه برای بزرگنمایی برخی مطالب بخصوص وقتی سودی در آن ها برای گروه خاصی دیده می شود با کلمات نادرست غلو می شود، خواستم عرض کنم حداقل با کلمات صحیح غلو کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.