مکتب فلسفی میرداماد

حکمت یمانی برگرفته از منابع مختلف است و امتیازی که نسبت به سایر مکاتب فلسفی دارد، به نقشی مربوط می‌شود که میرداماد برای روایات اهل‌بیت(ع) در این مکتب قائل شده است.

حکمت یمانی برگرفته از منابع مختلف است و امتیازی که نسبت به سایر مکاتب فلسفی دارد، به نقشی مربوط می‌شود که میرداماد برای روایات اهل‌بیت(ع) در این مکتب قائل شده است.