نابودی اسرائیل روی ریل سایبری ایران

نیروهای سایبری جمهوری اسلامی ایران صرفا به این دلیل که عملیات‌های پیچیده و پر مهارتی را راهبری می‌کنند، خطرناک نیستند. آنها همچنین تا حد زیادی حاضر به انجام ریسک‌های غیرقابل باوری هستند که آنها را خطرناک‌تر هم می‌کند.

نیروهای سایبری جمهوری اسلامی ایران صرفا به این دلیل که عملیات‌های پیچیده و پر مهارتی را راهبری می‌کنند، خطرناک نیستند. آنها همچنین تا حد زیادی حاضر به انجام ریسک‌های غیرقابل باوری هستند که آنها را خطرناک‌تر هم می‌کند.