ناصرالدین‌شاه و سفرنامه‌نویسی

«اَشکالی که در کتاب‌ها دیده بودم، جمیعا را زنده اینجا دیدم.» این اولین جمله‌ای است که ناصرالدین‌شاه پس از دیدن باغ وحش پروس در دفتر خاطرات سفر خود به اروپا می‌نویسد.

«اَشکالی که در کتاب‌ها دیده بودم، جمیعا را زنده اینجا دیدم.» این اولین جمله‌ای است که ناصرالدین‌شاه پس از دیدن باغ وحش پروس در دفتر خاطرات سفر خود به اروپا می‌نویسد.