نامه سرگشاده به جامعه قضات صالح کشور

۱- دراین مدت به رغم نشیب وفرازهای بسیار به دلیل وجود قضات فاضل ، شجاع ونفوذ ناپذیر دراین دستگاه آرایی صادرشده که به علت دقت ومستدل بودن وانطباق باقانون وشرع درتاریخ قضاء ایران می درخشد وموجب افتخار وسربلندی وعرضه به جهانیان بوده وهم اکنون منبعی غنی برای دانش حقوق بشمار می رود .
۲- قدرت قضایی قضات شریف دراین مدت پشتوانه ای برای حفظ حقوق عامه اعم از خصوصی وکیفری واجرای عدالت وتامین ازادیها بوده وملت ایران درپناه اسطوره ها واستوانه هایی ازدانش قضایی احساس آرامش می کرده اند . قضات ضعیف واحیانا نفوذ پذیر معدود و شناخته شده ومشاربالبنان ومحکوم به انزوا بودند.
۳- پس از انقلاب اسلامی با ورود چهرهایی از اجتهاد وفقاهت به دادگستری این امید وارزو افزون یافت که دانش حقوق دراغوش تفقه تکامل وارتقایابد ونمونه ای ازعدالت اسلامی والگویی برای ارایه به جهانیان باشد .
۴- تندرویهای روزهای اغازین پس از انقلاب لکه چرکینی است برچهره حاکمیت اسلامی که هرگز قابل اغماض نمی باشد .
۵- دراین ایام که کشورمان با بحران ناارامی مواجه است وتمام مشکلاتی که موجباتش را ناتوانی دولتها فراهم ساخته اندامروز به دامن دستگ..

۱- دراین مدت به رغم نشیب وفرازهای بسیار به دلیل وجود قضات فاضل ، شجاع ونفوذ ناپذیر دراین دستگاه آرایی صادرشده که به علت دقت ومستدل بودن وانطباق باقانون وشرع درتاریخ قضاء ایران می درخشد وموجب افتخار وسربلندی وعرضه به جهانیان بوده وهم اکنون منبعی غنی برای دانش حقوق بشمار می رود .

۲- قدرت قضایی قضات شریف دراین مدت پشتوانه ای برای حفظ حقوق عامه اعم از خصوصی وکیفری واجرای عدالت وتامین ازادیها بوده وملت ایران درپناه اسطوره ها واستوانه هایی ازدانش قضایی احساس آرامش می کرده اند . قضات ضعیف واحیانا نفوذ پذیر معدود و شناخته شده ومشاربالبنان ومحکوم به انزوا بودند.

۳- پس از انقلاب اسلامی با ورود چهرهایی از اجتهاد وفقاهت به دادگستری این امید وارزو افزون یافت که دانش حقوق دراغوش تفقه تکامل وارتقایابد ونمونه ای ازعدالت اسلامی والگویی برای ارایه به جهانیان باشد .

۴- تندرویهای روزهای اغازین پس از انقلاب لکه چرکینی است برچهره حاکمیت اسلامی که هرگز قابل اغماض نمی باشد .

۵- دراین ایام که کشورمان با بحران ناارامی مواجه است وتمام مشکلاتی که موجباتش را ناتوانی دولتها فراهم ساخته اندامروز به دامن دستگاه قضایی سرازیر شده، قضات کشورمان را با امتحانی عظیم روبرو ساخته است . امتحانی که ناظرین ان عموم احاد ملت ایران وداورنهایی ان پروردگاه متعال است . الیس الله باحکم الحاکمین !

۶- سروران کرام ! انتظار از شما بزرگواران ژرف نگری وامعان نظر درصدور رای بخصوص در دماء است که به اجماع فقها بلکه همه خردمندان عالم این موضوع جای احتیاط کامل می باشد . خطا وتساهل در خون ومجازات غیر مشروع نسبت به افرادرا حافظه تاریخ فراموش نخواهد کرد ! به این حدیث نبوی توجه فرمایید ؛

ادروا الحدود عن المسلمین ماستطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله فان الامام لان اخطأ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه . (کنزالعمال/۱۲۹۷۱)

این جمله شریف زمانی از پیامبر رحمت (ص)صادرشده که هنوز اثری ازاندیشه تفسیر مضیق درامور کیفری نه درمغرب زمین ونه هیچ نقطه ای از جهان وجودنداشته است .

۷- باورود اصطلاحات ونهادهای فقهی درقوانین کیفری ایران کارصدوررای درامورجزایی انهم بنام دین خدا کاراسانی نیست زیرا برای تفسیروتبیین انها مراجعه به منابع معتبر فقهی وطبعا اجتهاد قضایی لازم است ودرغیر اینصورت لا سمح‌الله رای صادره فاقد مشروعیت خواهد بود .

۸-باعث تاسف است که دراین ایام افرادی از ذوی المناصب بدون هیچگونه اشنایی باالفبای قضاوت وآگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف میکنند ، وبه انان امرونهی می نمایند یکی تسریع می خواهد ودیگری تغلیظ می طلبد !ولی اطمیینان دارم که اینگونه فضا سازیهای غیر کارشناسانه وغیر مسؤلانه هرگز تاثیری درقضات شریف وخردمند وشجاع وباتقوا نخواهد داشت وموجب بی احتیاطی وخدای ناکرده تساهل دراعراض ونفوس نمی گردد.

۹- رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری که یکی از زیباترین ره اورد های تمدن وخرد بشری است وتوجه همه جانبه نسبت به رعایت حقوق متهم ودرکنار همه این اصول توجه به اصل انسانی -اسلامی احتیاط دردماء مورد استدعاازشما بزرگواران صاحب مناصب بالای قضایی بخصوص منصب نظارت می باشد .

ان ربک لبالمرصاد (فجر/۱۴) والسلام

سید مصطفی محقق داماد -۲۴ اذرماه

۶۵۶۵