نتیجه برخوردهای قهرآمیز با بدحجابی چه بوده است؟

صرف نظر از کمیت این گونه رفتارها( که اگر یک مورد هم باشد زیاد است) پرسش این است که اینگونه برخورد قهر آمیز با شهروندان یک کشور به تجویز کدام شرع و کدام قانون است؟ در صدد این نیستم که رفتار هنجار شکنانه بعضی از بدحجابان را توجیه کنم، به هیچ وجه. اما حتما قائل به این هستیم که بد حجابان به هر حال شهروندان این کشورند و به تعبیر سردار دلها شهید سلیمانی فرزندان ما هستند. اگر به این قائل هستیم پس چرا با فرزندان خود اینگونه رفتار می کنیم؟
شاید پاسخ بدهید فقط با هنجار شکنان و از سر اجبار اینگونه رفتار می شود، که اگر این هم باشد باز غلط است. کسی که از سر عناد این رفتار را انجام می دهد قصد دارد با زمینه و سناریو چینی شرایطی را فراهم کند که‌ با او چنین رفتاری صورت گیرد و شخص دیگری فیلمبرداری کرده و با پخش‌ آن به خصوص در شبکه های معاند، چهره نظام را سیاه نمایی کند. اینکه دقیقا همانی است که او می خواهد و پازل بازی را طوری چیده که مأمور انتظامی هم بخشی از آن پازل است.
عزیزان! مدیران! مسئولان! دلسوزان!
برخورد قهر آمیز جواب نمی دهد.
اگر قرار است برخورد قهرآمیز صورت گیرد باید با کل مجموعه های فرهنگی و..

صرف نظر از کمیت این گونه رفتارها( که اگر یک مورد هم باشد زیاد است) پرسش این است که اینگونه برخورد قهر آمیز با شهروندان یک کشور به تجویز کدام شرع و کدام قانون است؟ در صدد این نیستم که رفتار هنجار شکنانه بعضی از بدحجابان را توجیه کنم، به هیچ وجه. اما حتما قائل به این هستیم که بد حجابان به هر حال شهروندان این کشورند و به تعبیر سردار دلها شهید سلیمانی فرزندان ما هستند. اگر به این قائل هستیم پس چرا با فرزندان خود اینگونه رفتار می کنیم؟

شاید پاسخ بدهید فقط با هنجار شکنان و از سر اجبار اینگونه رفتار می شود، که اگر این هم باشد باز غلط است. کسی که از سر عناد این رفتار را انجام می دهد قصد دارد با زمینه و سناریو چینی شرایطی را فراهم کند که‌ با او چنین رفتاری صورت گیرد و شخص دیگری فیلمبرداری کرده و با پخش‌ آن به خصوص در شبکه های معاند، چهره نظام را سیاه نمایی کند. اینکه دقیقا همانی است که او می خواهد و پازل بازی را طوری چیده که مأمور انتظامی هم بخشی از آن پازل است.
عزیزان! مدیران! مسئولان! دلسوزان!
برخورد قهر آمیز جواب نمی دهد.

اگر قرار است برخورد قهرآمیز صورت گیرد باید با کل مجموعه های فرهنگی و ارشادی از جمله با صدا و سیما صورت گیرد که با بلعیدن اینهمه بودجه از بیت‌المال در بیش از چهل سال کمترین توفیقی را در فرهنگ سازی حجاب نداشته اند.
تا بحال از کدام مجموعه فرهنگی یا ارشادی پرسیده شده خروجی و بازده بودجه‌ای که مصرف کردی چه بوده است؟ کدام مسئول تا بحال راجع به سوئ عملکردش محاکمه شده است؟ چرا باید تاوان بوجه بلعی و کم کاری و بیکاری دستگاه های متعدد فرهنگی عریض و طویل را پلیس بدهد و پلیسی که باید ملجأ شهروندان باشد از او چهره‌ ای خشن به نمایش گذاشته شود؟.
به نظرم به جای اینگونه رفتار که برخورد با معلول است به دنبال علت باشیم، برخورد با معلول جواب نداده، نمی دهد و نخواهد داد. لطفا چهره نظام را بیش از این در اذهان داخل و خارج سیاه نکنید. کشور ما اینگونه نیست که شما می نمایانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.