نخبگانی که عذاب می‌کشند

طبیعتا نمی‌توان نسبت به اتفاقات اجتماعی جامعه بی‌تفاوت بود. اما کسانی‌که بیشتر اطلاعات دارند و توانایی تحلیل قوی‌تر و همه جانب‌تر، در کنار صداقتی که دارند، نگرانی‌های‌شان بیشتر است. چند روز قبل خدمت دوستی فرهیخته که از بزرگان حوزه اجتماعی ایران است رسیده بودم، بعد از خوش و بش اولیه، طبق معمول این روزها، گپ‌وگفت‌ها حول همین اعتراض‌های مردم بود و این‌که قبلا بارها از سر دلسوزی و برای تحقق حقوق شهروندی این را هشدار داده بودیم. کارشناسان دیگر هم به‌شکل‌های مختلف این کار را کرده بودند، ولی خوب گوش شنوا کمتر بود؛ گوشی که صدای متفاوت را بر مبنای واقعیت‌های اجتماعی، نه اختلاف‌های فردی یا دفاع از یک گرایش سیاسی و حزبی و… بشنود و بر مبنای آن تصمیم گیری کند.
در چنین شرایطی وقتی اتفاقاتی این چنینی می‌افتد، یعنی مردم و خانواده‌های ایرانی عزادار می‌شوند، کسب و کارها دچار مشکل می‌شوند، اعتماد اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و سرمایه اجتماعی کمتر می‌شود، خبرگانی که هشدار داده بودند اما هشدارهای‌شان مورد توجه قرار نمی‌گیرد اصطلاح «عذاب می کشند».
این دوست فرهیخته در آخر دیدار صمیمی گفت که «سید» در چنین شرا..

طبیعتا نمی‌توان نسبت به اتفاقات اجتماعی جامعه بی‌تفاوت بود. اما کسانی‌که بیشتر اطلاعات دارند و توانایی تحلیل قوی‌تر و همه جانب‌تر، در کنار صداقتی که دارند، نگرانی‌های‌شان بیشتر است. چند روز قبل خدمت دوستی فرهیخته که از بزرگان حوزه اجتماعی ایران است رسیده بودم، بعد از خوش و بش اولیه، طبق معمول این روزها، گپ‌وگفت‌ها حول همین اعتراض‌های مردم بود و این‌که قبلا بارها از سر دلسوزی و برای تحقق حقوق شهروندی این را هشدار داده بودیم. کارشناسان دیگر هم به‌شکل‌های مختلف این کار را کرده بودند، ولی خوب گوش شنوا کمتر بود؛ گوشی که صدای متفاوت را بر مبنای واقعیت‌های اجتماعی، نه اختلاف‌های فردی یا دفاع از یک گرایش سیاسی و حزبی و… بشنود و بر مبنای آن تصمیم گیری کند.

در چنین شرایطی وقتی اتفاقاتی این چنینی می‌افتد، یعنی مردم و خانواده‌های ایرانی عزادار می‌شوند، کسب و کارها دچار مشکل می‌شوند، اعتماد اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و سرمایه اجتماعی کمتر می‌شود، خبرگانی که هشدار داده بودند اما هشدارهای‌شان مورد توجه قرار نمی‌گیرد اصطلاح «عذاب می کشند».

این دوست فرهیخته در آخر دیدار صمیمی گفت که «سید» در چنین شرایطی «ندانستن» نعمت بزرگی است که اگر این گونه بودیم این همه زجر نمی‌کشیدیم و غصه نمی‌خوردیم. از بس غصه حوزه اجتماعی را خوردیم زودتر از سن‌مان پیر شدیم.

مددکار اجتماعی

۲۳۳۲۳۳