نسلِ روزآمد یا بُهت زده؟

دوست و برادر گرامی ام از آن سوی دنیا من را با کتابی آشنا کرد؛

دوست و برادر گرامی ام از آن سوی دنیا من را با کتابی آشنا کرد؛