نشست واشنگتن، اوج حقارت آمریکا

«الغریق یتشبثُ بکُل حشیش» یک ضرب المثل معروف عربی است که می گوید کسی که دارد غرق می شود به هر چوب نازک یا شاخه ی خشکیده ای برای نجات خود چنگ می زند.

«الغریق یتشبثُ بکُل حشیش» یک ضرب المثل معروف عربی است که می گوید کسی که دارد غرق می شود به هر چوب نازک یا شاخه ی خشکیده ای برای نجات خود چنگ می زند.