نظام مملکت‌داری؛ از الگوی «سازندگی» تا الگوی «تشکیل کارگروه ویژه»

شیوه زمامداری که درایران اسلامی ظرف سه دهه گذشته شکل گرفته در نوع خود کم نظیر، اگر نگفته باشیم بی‌نظیر است.

شیوه زمامداری که درایران اسلامی ظرف سه دهه گذشته شکل گرفته در نوع خود کم نظیر، اگر نگفته باشیم بی‌نظیر است.