نفس‌ها را نگهداریم!

اولین بار نیست که آلودگی هوای تهران تنفس را در این کلانشهر با مشکل مواجه ساخته و باعث نگرانی شهروندان در تهران و دیگر استان ها می گردد؛ مشکل از کجا و عیب کار چیست؟

اولین بار نیست که آلودگی هوای تهران تنفس را در این کلانشهر با مشکل مواجه ساخته و باعث نگرانی شهروندان در تهران و دیگر استان ها می گردد؛ مشکل از کجا و عیب کار چیست؟