نقض قانون؛ از دخالت در نهاد داوری و آزمون وکلا تا ندادن خدمات عمومی به بی‌حجاب‌ها!

من و هم قطارانم پشت میز ونیکمت دانشکده ی حقوق پس از آشنایی با اصول و مختصات اصل تفکیک قوا، آموختیم که قانون فصل الخطاب است.

من و هم قطارانم پشت میز ونیکمت دانشکده ی حقوق پس از آشنایی با اصول و مختصات اصل تفکیک قوا، آموختیم که قانون فصل الخطاب است.