نمادهای زبانی، رفتاری و زمانی شب‌های قدر

نمادین آداب شب قدر در نگاهی ذوقی و برون‌دینی نیز بتواند زوایایی نو از این شب سرنوشت‌ساز را برای ما روشن سازد.

نمادین آداب شب قدر در نگاهی ذوقی و برون‌دینی نیز بتواند زوایایی نو از این شب سرنوشت‌ساز را برای ما روشن سازد.