نمایش قدرت پوتین، بالهای عقاب آمریکایی را باز می‌کند

چرا که با حمله روس ها به اوکراین و فتح این کشور اصطکاک میان روسیه و اروپا و جهان آزاد بیشتر خواهد شد و به طور طبیعی زمینه های محدودسازی روس ها به بهانه انتقام و برخورد با آنها، امکان گسترش نفوذ آمریکا در اروپا را پایدار می سازد.
در ارزیابی مناقشه اوکراین چند مولفه را باید مدنظر قرار دهیم. قدرت های بزرگ جهانی در وضعیتی قرار دارند که تجربه سالها برخورد نظامی در کارنامه آنان دارای منافع معنادار و تعریف شده ای برای آینده نبوده است. همگی با هم هزینه پرداخت کردند و هزینه های بیشتر در این مسیر در نهایت بازی قدرت را در میان آنها در قرن گذشته چندان تغییر نداده است. جنگ جهانی اول و دوم و همچنین جنگ جهانی سوم در قرن بیستم در نهایت هزینه های گزافی را بر گردن قدرت های بزرگ گذاشته و آن طرفی که توانسته استفاده ببرد قدرتی بوده که جنگ ها را به عنوان کاتالیزور و شدت بخش گسترش جریان قدرت خود مورد بهره برداری قرار داده است که کشوری جز ایالات متحده آمریکا نیست.
لذا اگر روسیه از درایت تجربی برخوردار باشد احتمال جنگ کاهش خواهد یافت. اما احتمال جنگ نیز وجود دارد چون که روس ها به مرزهای رودرویی نظامی وارد شده..

چرا که با حمله روس ها به اوکراین و فتح این کشور اصطکاک میان روسیه و اروپا و جهان آزاد بیشتر خواهد شد و به طور طبیعی زمینه های محدودسازی روس ها به بهانه انتقام و برخورد با آنها، امکان گسترش نفوذ آمریکا در اروپا را پایدار می سازد.
در ارزیابی مناقشه اوکراین چند مولفه را باید مدنظر قرار دهیم. قدرت های بزرگ جهانی در وضعیتی قرار دارند که تجربه سالها برخورد نظامی در کارنامه آنان دارای منافع معنادار و تعریف شده ای برای آینده نبوده است. همگی با هم هزینه پرداخت کردند و هزینه های بیشتر در این مسیر در نهایت بازی قدرت را در میان آنها در قرن گذشته چندان تغییر نداده است. جنگ جهانی اول و دوم و همچنین جنگ جهانی سوم در قرن بیستم در نهایت هزینه های گزافی را بر گردن قدرت های بزرگ گذاشته و آن طرفی که توانسته استفاده ببرد قدرتی بوده که جنگ ها را به عنوان کاتالیزور و شدت بخش گسترش جریان قدرت خود مورد بهره برداری قرار داده است که کشوری جز ایالات متحده آمریکا نیست.

لذا اگر روسیه از درایت تجربی برخوردار باشد احتمال جنگ کاهش خواهد یافت. اما احتمال جنگ نیز وجود دارد چون که روس ها به مرزهای رودرویی نظامی وارد شده اند. استراتژیست ها می گویند زمانی که یک جنگ آغاز می شود و از نظر استراتژیک کشورها وارد مرحله نظامی می شوند دو گام را بر می دارند: اول تهدید به کاربرد نیروی نظامی و دوم کاربرد نیروی نظامی. در این راستا می توان گام میانی را نیز در این دو مورد در نظر داشت و سه گام را تعریف کرد: تهدید به استفاده از قدرت نظامی، نمایش استفاده از قدرت نظامی و سپس استفاده از قدرت نظامی. نمونه آن را می توان در اقدام اوباما در سوریه دید؛ یعنی ابتدا تهدید به حمله موشکی، و سپس وارد کردن نمایش آن به اریکه و در نهایت توقف حمله نظامی با رسیدن به خواسته ها. در ماجرای سرنگونی پهپاد گلوبال هاوک آمریکا توسط ایران، ترامپ نیز تا مرحله نمایش استفاده از قدرت نظامی پیش رفت. مسئولان ارشد کاخ سفید و حتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید حاضر شدند و در ده دقیقه پایانی دستور حمله متوقف شد. این یک نمایش است؛ اوکراین نیز هم اکنون از تهدید به حمله نظامی، وارد نمایش حمله نظامی شده است.

برخلاف بسیاری از تحلیلگران که معتقدند حمله به اوکراین به نفع روسیه است، این حمله را به نفع ایالات متحده می دانم. چرا که با حمله روس ها به اوکراین و فتح این کشور اصطکاک میان روسیه و اروپا و جهان آزاد بیشتر خواهد شد و به طور طبیعی زمینه های محدودسازی روس ها به بهانه انتقام و برخورد با آنها، امکان گسترش نفوذ آمریکا در اروپا را پایدار خواهد کرد.

شاید حتی از دید استراتژیست های آمریکایی تشکیل اوکراین شمالی و جنوبی بد نباشد؛ چیزی شبیه به کره شمالی و کره جنوبی. تا در این حالت زائده و حفره ای استراتژیک در منطقه برای دخالت همیشگی غرب و بهانه حضور در منطقه فراهم آید. این معنا چنین احتمالاتی را افزایش می دهد و امروز شاهد آن هستیم که حتی دولت جو بایدن، دولتی که در دهه های اخیر دولت قدرتمندی در تاریخ آمریکا به شمار نمی رود، در گزاره های خود تحریک کرملین را در دستور کار قرار می دهد. امروز پوتین نمایش قدرت می دهد؛ اما این نمایش قدرت می تواند بالهای عقاب آمریکایی را برای پرواز در این منطقه باز کند.

۳۱۰۳۱۱