نمونه خدا

علی ای خدای دلها، تو نشان کبریایی
تو کمال قدرت و علم و درایت خدایی
نتوانمت خدا خواند که خود بنده ی حقی
نتوانمت بشر گفت که از خلق سوایی
نه بهشت بی تو فردوس شود برای مؤمن
نه بدون تو بهشتی بشود به هر کجایی
تو نمونه ی خدا، روح پیامبر، به حقیقت
نَبوَد بین تو و روح خدا هیچ جدایی
کوثر از لطف تو جاری است درون قلب عالم
و بدون عشق مولا نَبَرد دلی صفایی
با کدام آیه باید برسم به کوی مولا
که کتاب حقتعالی همه نسخه ی ولایی
به خدا، خدا ندانی اگرت علی نداری
که بجز علی ندارم بخدا من آشنایی

علی ای خدای دلها، تو نشان کبریایی
تو کمال قدرت و علم و درایت خدایی

نتوانمت خدا خواند که خود بنده ی حقی
نتوانمت بشر گفت که از خلق سوایی

نه بهشت بی تو فردوس شود برای مؤمن
نه بدون تو بهشتی بشود به هر کجایی

تو نمونه ی خدا، روح پیامبر، به حقیقت
نَبوَد بین تو و روح خدا هیچ جدایی

کوثر از لطف تو جاری است درون قلب عالم
و بدون عشق مولا نَبَرد دلی صفایی

با کدام آیه باید برسم به کوی مولا
که کتاب حقتعالی همه نسخه ی ولایی

به خدا، خدا ندانی اگرت علی نداری
که بجز علی ندارم بخدا من آشنایی